Instytucje i organy Unii Europejskiej:


 • Portal Unii Europejskiej
 • Oficjalna strona UE. Zawiera także odnośniki do najistotniejszych stron o tematyce europejskiej.
  http:/www.europa.eu.int

 • Strona o instytucjach i organach UE.
 • Zawiera podstawowe informacje o instytucjach i organach UE w języku polskim, posiada odnośniki do stron właściwych tych instytucji czy organów.
  http:/europa.eu.int/institutions/parliament/index_pl.htm

 • Parlament Europejski
 • Strona o parlamencie, który wyraża demokratyczną wolę 380 milionów obywateli UE, a także reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami UE.
  http:/www.europarl.eu.int/home/default_pl.htm

 • Rada Unii Europejskiej
 • Strona o jednym z głównych organów decyzyjnych UE. Reprezentuje ona państwa członkowskie, a w jej obradach uczestniczy jeden minister z każdego rządu krajowego UE.
  http:/ue.eu.int/cms3_fo/index.htm

 • Komisja Europejska
 • Strona o politycznie niezależnej instytucji, która reprezentuje i dba o interesy całej UE.
  http:/europa.eu.int/comm/

 • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
 • Strona o trybunale, który dba by prawo wspólnotowe było interpretowane i stosowane w ten sam sposób w każdym państwie członkowskim. Rozstrzyga on spory między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.
  http:/www.europa.eu.int/cj/pl/transitpage.htm

 • Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
 • Strona o rzeczniku, który działa w charakterze pośrednika między obywatelami i władzami UE. Jest on uprawniony do przyjmowania i badania skarg wniesionych przez obywateli UE.
  http:/www.euro-ombudsman.eu.int

 • Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Strona o trybunale, który bada zgodność z prawem i prawidłowość wszystkich uzyskiwanych przez Unię przychodów i wszystkich ponoszonych wydatków oraz czy rozsądnie zarządzano budżetem UE.
  http:/www.eca.eu.int/index_pl.htm

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych
 • EIOD odpowiada za zapewnienie poszanowania przez instytucje i organy UE prawa do prywatności w trakcie przetwarzania danych osobowych.
  http:/www.edps.eu.int/01_en_presentation.htm

 • Rada Europy
 • Wykonuje pracę na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa oraz umacniania dziedzictwa kulturowego Europy.
  http:/www.coe.int

 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Strona o banku, który pomaga osiągnąć cele Unii poprzez finansowanie pewnych rodzajów projektów inwestycyjnych, które promują integrację europejską, zrównoważony rozwój, spójność gospodarczą i społeczną oraz innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy.
  http:/www.eib.org

 • Europejski Bank Centralny
 • EBC został stworzony by wprowadzić nowa walutę – Euro oraz dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania systemów płatniczych, a także określania ram i realizację polityki gospodarczej i pieniężnej UE.
  http:/www.ecb.int

 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Strona o działalności EKES organu doradczego najważniejszych instytucji UE, takich jak Parlament, Rada czy Komisja Europejska.
  http:/www.esc.eu.int/pages/en/home.asp

 • Komitet Regionów
 • Strona o organie doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Który wywiera wpływ i dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości.
  http:/www.cor.eu.int/en/index.htm

 • EUROPOL
 • Organizacja powołana w celu wspomagania działań organów ścigania państw UE poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
  http:/www.europol.eu.int

 • Eurojust
 • Składa się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, może także uczestniczyć w czynnościach międzynarodowej pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego. Jej celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej na terytorium UE.
  http:/www.eurojust.eu.int

 • EUROSTAT
 • Strona o unijnym biurze statystycznym podległym Komisji Europejskiej.
  http:/epp.eurostat.cec.eu.int

 • Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 • Agencja wspiera zrównoważony rozwój oraz pomaga w poprawie środowiska na terenie Europy poprzez dostarczanie informacji zarówno twórcom polityki jak i opinii publicznej.
  http:/www.eea.eu.int

 • Europejski Urząd Patentowy
 • http:/www.european-patent-office.org  Polska - Unia Europejska:

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie
 • Strona urzędu, którego zadaniem jest koordynacja wszystkich resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską.
  http:/www.ukie.gov.pl

 • Centrum Informacji Europejskiej
 • Centrum Informacji Europejskiej jest integralną częścią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, którego zadaniem jest informowanie polskiego społeczeństwa o Unii Europejskiej oraz wielu innych zagadnieniach związanych z procesem integracji w Europie.
  http:/www.cie.gov.pl

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • http:/www.europa.delpol.pl

 • Pełnomocnik Rządu d/s Negocjacji Akcesyjnych
 • Serwis zawiera archiwalne informacje z okresu negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
  http:/www.negocjacje.gov.pl  Instytucje polskie:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
 • http:/www.prezydent.pl

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • http:/www.kprm.gov.pl

 • Sejm RP
 • http:/www.sejm.gov.pl

 • Senat RP
 • http:/www.senat.gov.pl

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • http:/www.msz.gov.pl

 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 • http:/www.mgip.gov.pl

 • Ministerstwo Środowiska
 • http:/www.mos.gov.pl

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • http:/www.bip.minrol.gov.pl

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • http:/www.mswia.gov.pl

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • http:/www.mi.gov.pl

 • Ministerstwo Zdrowia
 • http:/www.mz.gov.pl

 • Ministerstwo Kultury
 • http:/www.mk.gov.pl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • http:/www.silesia-region.pl

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • http:/www.katowice.uw.gov.pl

 • Instytut Spraw Publicznych
 • http:/www.katowice.uw.gov.pl

 • Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej
 • Celem strony jest ułatwienie kontaktu z ekspertami Przedstawicielstwa, którzy wywodzą się z polskiej administracji rządowej i reprezentują interesy Polski w Unii Europejskiej.
  http:/www.polrepeu.be/pl_index.html
  Przydatne strony:

 • Prawo Unii Europejskiej
  Baza EUROLEX
  http:/europa.eu.int/eur-lex

 • EURES
 • Europejski Portal Mobilności Zawodowej - to łatwy sposób na znalezienie informacji o ofertach pracy i możliwościach nauki w Europie.
  http:/europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=pl

 • SOLVIT
 • SOLVIT to internetowa sieć rozwiązywania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej.
  http:/europa.eu.int/solvit/site/index_pl.htm

 • Signpost - Biuro Porad dla Obywatela
 • Serwis skierowany do obywateli UE, którzy mają problemy z mobilnością na unijnym Rynku Wewnętrznym np. udając się do innego kraju Unii. Pomoc polega na bezpłatnej informacji oraz poradach w zakresie praw obowiązujących na Rynku Wewnętrznym wszystkimi językami urzędowymi unii.
  http:/europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/index_pl.htm

 • Twoja Europa
 • Portal umożliwia osobom i firmom uzyskanie praktycznych informacji o ich prawach i możliwościach w UE. Informacje dotyczą prawdziwych sytuacji transgranicznych, np. obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym kraju unijnym lub firm europejskich chcących otworzyć oddział lub przenieść się do dowolnej innej części UE. Informacje podzielono na dwie części: Obywatele i Przedsiębiorcy.
  http:/europa.eu.int/youreurope/nav/pl/citizens/home.html

 • Twój głos w Europie
 • Serwis umożliwia przedstawienie swojej opinii i zarazem odegranie aktywnej roli w procesie tworzenia europejskiej polityki.
  http:/europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm

 • Europe at your fingertips: Twoje lokalne źródła informacji
 • Strona poświęcona systemowi punktów informacyjnych dotyczących UE, w każdym kraju członkowskim, z dokładnymi namiarami. Patrz: Europe Direct.
  http:/europa.eu.int/comm/relays/index_en.htm

 • Eurobarometr
 • Badania opinii publicznej w krajach UE.
  http:/www.europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm

 • Europejski serwis Polskiej Agencji Prasowej
 • http:/euro.pap.com.pl/cgi-bin/europap.pl

 • Centrum Dokumentacji Europejskiej - Katowice
 • http:/www.bs.katowice.pl/bs/czytelnie/czyt2?id=10

 • 101 pytań o UE
 • http:/www.perspektywy.pl/europa.php?ID=europa

 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Fundacja jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, której celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy.
  http:/www.schuman.org.pl/

 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Strona o niezależnej, pozarządowej i niedochodowej organizacji. Która ma na celu m.in. wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa.
  http:/www.batory.org.pl
  Programy edukacyjne i młodzieżowe UE:

 • Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
 • http:/www.dwz.agh.edu.pl/mpe/leo.html

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program SOKRATES
 • http:/www.socrates.org.pl

 • Narodowa Agencja Programu Młodzież
 • http:/www.mlodziez.org.pl
  Fundusze strukturalne i nie tylko:

 • Rządowa strona o funduszach strukturalnych
 • http:/www.funduszestrukturalne.gov.pl

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • http:/www.fundusze.ukie.gov.pl

 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • http:/www.parp.gov.pl

 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • http:/www.garr.pl

 • Strona poświęcona Zintegrowanemu Programowi Rozwoju Regionalnego
 • http:/www.zporr.gov.pl

 • Punkt kontaktowy do spraw Programu Kultura 2000
 • http:/www.mk.gov.pl/pkk/

 • Strona skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • http:/www.euroinfo.org.pl

 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
 • http:/www.fapa.com.pl

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • http:/www.arimr.gov.pl/document.php?id=89

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • http:/www.wfosigw.katowice.pl
  Ośrodki szkoleniowe w ramach KOSZEFS w województwie śląskim:

 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
 • http:/www.roszefs.bielsko.pl

 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji pozarządowych MOST
 • http:/www.roszefs.bielsko.pl
  Normy i certyfikaty UE:
  (dostępne broszurki informacyjne w siedzibie RCIE)

 • Oznaczenia CE
 • http:/www.oznaczenie-ce.pl

 • ISO 9001
 • http:/www.iso9001.com.pl

 • ISO 9001 i ISO 14001
 • http:/www.iso.waw.pl