Zadania i sposób ich realizacji
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach powstało w ramach Programu Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z Unią Europejską.
PIS został zatwierdzony przez Polski Rząd 4 maja 1999 roku po uzgodnieniach międzyresortowych, konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i zatwierdzeniu przez Komitet Integracji Europejskiej. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach funkcjonuje w ramach ogólnopolskiej sieci RCIE mającej swe placówki we wszystkich obecnych i większości byłych miast wojewódzkich.

Uroczyste otwarcie RCIE w Katowicach miało miejsce w dniu 31 marca 2000, z udziałem gości Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, władz Miasta, śląskich Szkół Wyższych lokalnych mediów i przedstawicieli organizacji związanych z Unią Europejską.

Zgodnie z założeniami Programu Informowania Społeczeństwa, podstawowym zadaniem RCIE jest informowanie obywateli o procesie integracji Polski z Unią Europejską.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach za priorytetowe zadania przyjęło:
 • Wspieranie procesu integracji europejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki europejskiej oraz członkostwa Polski w UE,
 • Informowanie o konsekwencjach integracji dla Polski i jej obywateli,
 • Realizowanie działań przygotowujących polskie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w warunkach Wspólnego Rynku,
 • Realizowanie działań przygotowujących samorządy regionu do funkcjonowania w strukturach unijnych oraz do korzystania z funduszy pomocowych,
 • Kształcenie umiejętności współpracy ze strukturami europejskimi,
 • Przekazywanie wiedzy na temat instytucji europejskich, zakresie ich kompetencji i możliwości współpracy,
 • Umożliwienie dostępu do baz danych i zasobów informacyjnych unijnych przepisów i regulacji prawnych,
 • Przekazywanie wiedzy na temat aktualnego stanu negocjacji akcesyjnych,
 • Udostępnianie wyników badań polskiej opinii publicznej dotyczących przyszłego członkostwa Polski w UE,
 • Udzielanie pomocy w znalezieniu publikacji specjalistycznych z zakresu problematyki europejskiej, adresów palcówek, które działają na rzecz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej czy Wyższych Uczelni oferujących studia europejskie,
 • Współpraca z lokalnymi mediami w zakresie dostarczania informacji o aktualnych wydarzeniach i problemach związanych z procesem integracji europejskiej.
W Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach można bezpłatnie otrzymać:
 • Teksty aktów prawa wspólnotowego
 • Publikacje informacyjne
 • Broszury, informatory, ulotki foldery.
  oraz bezpłatnie skorzystać z:
 • Biblioteki i czytelni,
 • Internetu.
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach zapewnia możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat:
 • Historii integracji europejskiej,
 • Instytucji europejskich,
 • Programów przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej,
 • Polityki regionalnej UE,
 • Przebiegu negocjacji Polski z UE,
 • Polityki Unii Europejskiej wobec poszczególnych grup społecznych,
 • Kulturze krajów europejskich.