Inne strony


Instytucje i organy Unii Europejskiej:


 • Portal Unii Europejskiej
 • Oficjalna strona UE. Zawiera także odnośniki do najistotniejszych stron o tematyce europejskiej.
  http://www.europa.eu

 • Strona o instytucjach i organach UE.
 • Zawiera podstawowe informacje o instytucjach i organach UE w języku polskim, posiada odnośniki do stron właściwych tych instytucji czy organów.
  http://europa.eu/institutions/index_pl.htm

 • Parlament Europejski
 • Strona o parlamencie, który wyraża demokratyczną wolę 450 milionów obywateli UE, a także reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami UE.
  http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm?redirection

 • Rada Unii Europejskiej
 • Strona o jednym z głównych organów decyzyjnych UE. Reprezentuje ona państwa członkowskie, a w jej obradach uczestniczy jeden minister z każdego rządu krajowego UE.
  http://ue.eu.int/cms3_fo/index.asp

 • Komisja Europejska
 • Strona o politycznie niezależnej instytucji, która reprezentuje i dba o interesy całej UE.
  http://ec.europa.eu

 • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
 • Strona o trybunale, który dba by prawo wspólnotowe było interpretowane i stosowane w ten sam sposób w każdym państwie członkowskim. Rozstrzyga on spory między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.
  http://curia.europa.eu/pl/transitpage.htm

 • Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
 • Strona o rzeczniku, który działa w charakterze pośrednika między obywatelami i władzami UE. Jest on uprawniony do przyjmowania i badania skarg wniesionych przez obywateli UE.
  http://www.euro-ombudsman.eu.int

 • Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Strona o trybunale, który bada zgodność z prawem i prawidłowość wszystkich uzyskiwanych przez Unię przychodów i wszystkich ponoszonych wydatków oraz czy rozsądnie zarządzano budżetem UE.
  http://www.eca.europa.eu/index.htm

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych
 • EIOD odpowiada za zapewnienie poszanowania przez instytucje i organy UE prawa do prywatności w trakcie przetwarzania danych osobowych.
  http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB

 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Strona o banku, który pomaga osiągnąć cele Unii poprzez finansowanie pewnych rodzajów projektów inwestycyjnych, które promują integrację europejską, zrównoważony rozwój, spójność gospodarczą i społeczną oraz innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy.
  http://www.eib.org

 • Europejski Bank Centralny
 • EBC został stworzony by wprowadzić nowa walutę – Euro oraz dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania systemów płatniczych, a także określania ram i realizację polityki gospodarczej i pieniężnej UE.
  http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Strona o działalności EKES organu doradczego najważniejszych instytucji UE, takich jak Parlament, Rada czy Komisja Europejska.
  http://eesc.europa.eu/

 • Komitet Regionów
 • Strona o organie doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Który wywiera wpływ i dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości.
  http://www.cor.europa.eu/

 • EUROPOL
 • Organizacja powołana w celu wspomagania działań organów ścigania państw UE poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
  http://www.europol.europa.eu/

 • Eurojust
 • Składa się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, może także uczestniczyć w czynnościach międzynarodowej pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego. Jej celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej na terytorium UE.
  http://eurojust.europa.eu

 • EUROSTAT
 • Strona o unijnym biurze statystycznym podległym Komisji Europejskiej.
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

 • Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 • Agencja wspiera zrównoważony rozwój oraz pomaga w poprawie środowiska na terenie Europy poprzez dostarczanie informacji zarówno twórcom polityki jak i opinii publicznej.
  http://www.eea.europa.eu/

 • Europejski Urząd Patentowy

 • http://www.epo.org/

  do góry

  Polska - Unia Europejska:

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie
 • Strona urzędu, którego zadaniem jest koordynacja wszystkich resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską.
  http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/DocByLocation?OpenView&Count=-1&RestrictToCategory=Aktualno~s~ci>Komunikaty%20prasowe

 • Centrum Informacji Europejskiej
 • Centrum Informacji Europejskiej jest integralną częścią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, którego zadaniem jest informowanie polskiego społeczeństwa o Unii Europejskiej oraz wielu innych zagadnieniach związanych z procesem integracji w Europie.
  http://www.cie.gov.pl

 • Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce

 • http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

 • Pełnomocnik Rządu d/s Negocjacji Akcesyjnych
 • Serwis zawiera archiwalne informacje z okresu negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
  http://www.negocjacje.gov.pl

  do góry

  Instytucje polskie:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
 • http://www.prezydent.pl/x.node?id=82

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • http://www.kprm.gov.pl

 • Sejm RP
 • http://www.sejm.gov.pl

 • Senat RP
 • http://www.senat.gov.pl

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • http://www.msz.gov.pl

 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 • http://www.mg.gov.pl/

 • Ministerstwo Środowiska
 • http://www.mos.gov.pl

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • http://www.mswia.gov.pl

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • http://www.sfu.ca/cprost/prepaid/relateddocs/Poland/MinisterstwoStatementonPrepaidPoland04.htm

 • Ministerstwo Zdrowia
 • http://www.mz.gov.pl

 • Ministerstwo Kultury
 • http://www.mkidn.gov.pl/website/index.jsp

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • http://www.silesia-region.pl

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • http://www.katowice.uw.gov.pl

 • Instytut Spraw Publicznych
 • http://www.isp.org.pl/

 • Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej
 • Celem strony jest ułatwienie kontaktu z ekspertami Przedstawicielstwa, którzy wywodzą się z polskiej administracji rządowej i reprezentują interesy Polski w Unii Europejskiej.
  http://www.brukselaeu.polemb.net/

  do góry


  Przydatne serwisy europejskie:

 • Prawo Unii Europejskiej
  Baza EUROLEX
  http://europa.eu.int/eur-lex

 • Rada Europy
 • Wykonuje pracę na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa oraz umacniania dziedzictwa kulturowego Europy.
  http://www.coe.int

 • EURES
 • Europejski Portal Mobilności Zawodowej - to łatwy sposób na znalezienie informacji o ofertach pracy i możliwościach nauki w Europie.
  http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=pl

 • SOLVIT
 • SOLVIT to internetowa sieć rozwiązywania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej.
  http://ec.europa.eu/solvit/index.htm

 • Signpost - Biuro Porad dla Obywatela
 • Serwis skierowany do obywateli UE, którzy mają problemy z mobilnością na unijnym Rynku Wewnętrznym np. udając się do innego kraju Unii. Pomoc polega na bezpłatnej informacji oraz poradach w zakresie praw obowiązujących na Rynku Wewnętrznym wszystkimi językami urzędowymi unii.
  http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_pl.htm

 • Twoja Europa
 • Portal umożliwia osobom i firmom uzyskanie praktycznych informacji o ich prawach i możliwościach w UE. Informacje dotyczą prawdziwych sytuacji transgranicznych, np. obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym kraju unijnym lub firm europejskich chcących otworzyć oddział lub przenieść się do dowolnej innej części UE. Informacje podzielono na dwie części: Obywatele i Przedsiębiorcy.
  http://ec.europa.eu/youreurope/nav/pl/citizens/index.html

 • Twój głos w Europie
 • Serwis umożliwia przedstawienie swojej opinii i zarazem odegranie aktywnej roli w procesie tworzenia europejskiej polityki.
  http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm

 • Serwis Europe Direct: Twoje lokalne źródła informacji
 • Strona poświęcona systemowi punktów informacyjnych dotyczących UE, w każdym kraju członkowskim, z dokładnymi namiarami. Patrz: Europe Direct.
  http://ec.europa.eu/europedirect/

 • Eurobarometr
 • Badania opinii publicznej w krajach UE.
  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 • Europejski serwis Polskiej Agencji Prasowej
 • http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&_CheckSum=241944281

 • Centrum Dokumentacji Europejskiej - Katowice
 • http://www.bs.katowice.pl/obibliotece/czytelnie/czyt_cde.po.php

  do góry


  Programy edukacyjne i młodzieżowe UE:

 • Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
 • http://www.dwz.agh.edu.pl/mpe/leo.html

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program SOKRATES
 • http://www.socrates.org.pl/socrates2.php

 • Narodowa Agencja Programu Młodzież
 • http://www.mlodziez.org.pl

  do góry


  Fundusze strukturalne i instytucje informujące:

 • Rządowa strona o funduszach strukturalnych
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • http://www.fundusze.ukie.gov.pl

 • Dotacje Komisji Europejskiej
 • http://www.ec.europa.eu/grants/index_en.htm

 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusze+na+lata+2007-2013/porpwporm.htm

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/POPT/

 • Regionalny Program Operacyjny dla województwa śląskiego
 • http://www.rpo.silesia-region.pl

 • Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
 • http://www.zporr.gov.pl

 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
 • http://www.efs.gov.pl/

 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • http://www.parp.gov.pl

 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • http://www.garr.pl

 • Punkt kontaktowy do spraw Programu Kultura 2000
 • http://www.mk.gov.pl/pkk/

 • Strona skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • http://www.euroinfo.org.pl

 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
 • http://www.fapa.com.pl

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • http://www.arimr.gov.pl

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • http://www.wfosigw.katowice.pl

  do góry


  Ośrodki szkoleniowe w ramach KOSZEFS w województwie śląskim:

 • Ośrodek ROEFS - Katowice
 • http://www.katowice.roefs.pl/

 • Ośrodek ROEFS - Bielsko-Biała
 • http://www.bielsko-biala.roefs.pl/

 • Ośrodek ROEFS - Częstochowa
 • http://www.czestochowa.roefs.pl/

  do góry


  Normy i certyfikaty UE:
  (dostępne broszurki informacyjne w siedzibie RCIE)

 • Oznaczenia CE
 • http://www.oznaczenie-ce.pl

 • ISO 9001
 • http://www.iso9001.com.pl

 • ISO 9001 i ISO 14001
 • http://www.iso.waw.pl

  do góry


  Inne przydatne strony

 • 101 pytań o UE
 • http://www.eurokonstytucja.pl/kon/101pytan_000.doc

 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Fundacja jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, której celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy.
  http://www.schuman.org.pl/

 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Strona o niezależnej, pozarządowej i niedochodowej organizacji. Która ma na celu m.in. wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa.
  http://www.batory.org.pl

 • Instytut Kościuszki-Instytut Integracji Europejskiej
 • http://www.ik.org.pl/index.php?lang=PL

  do góry