Konkurs


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
objęło patronat nad kolejną edycją
Ogólnopolskiego Konkursu Negocjacji Dyplomatycznych o Indeks na Politologię


" M a ł e    D i p l o m a     B i s "

organizowanego przez
Centrum Młodych Dyplomatów oraz
Katedrę Politologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

 

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Uczestnicy pierwszego etapu przygotują prace w formie pisemnej stanowiące rozwinięcie jednego z zaproponowanych stanowisk negocjacyjnych.
 • Do drugiego etapu zakwalifikuje się grupa najlepszych.
 • Zwycięzcy (laureaci pierwszych trzech miejsc) konkursu zostaną przyjęci na kierunek "Politologia" w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu bez postępowania kwalifikacyjnego i zwolnieni z opłat za pierwszy semestr studiów, a także otrzymają tytuły "Najlepszych Negocjatorów w Konflikcie Międzynarodowym".

Proponowane stanowiska negocjacyjne

W ramach proponowanych zagadnień tematycznych prosimy o przedstawienie stanowiska negocjacyjnego.
 • Konflikt palestyński.
 • Interwencja w Iraku.
 • Niemcy w Europie.
 • Chiny a demokracja.
 • USA- mocarstwo globalne
 • Afryka- kontynent nadziei i konfliktów.

 • Wysłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa razem z pracami (max 8 stron A4- czcionka 12 Times New Roman, odstęp między wierszami 1,5) na adres:
  Katedra Politologii Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
  ul.A.F. Modrzewskiego 12
  41-907 Bytom
  z dopiskiem "Małe Diploma Bis"
 • Formularz i prace konkursowe należy wysłać do dnia 30 marca 2006 roku. 
 • Formularz zgłoszenia uczestnictwa - POBIERZ
Szczegółowych informacji o udziela:
Anna Orlikowska
E-mail: orlikowska@o2.pl
Tel. 0 502 493 837

Regulamin Konkursu
Negocjacje Dyplomatyczne o Indeks
Małe Diploma Bis

§ 1

Konkurs Negocjacje Dyplomatyczne o Indeks "Małe Diploma Bis", zwany dalej "Konkursem" jest organizowany przez Katedrę Politologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

§ 2

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 reprezentantów.

§ 3

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony w formie pisemnej -uczestnicy prezentują w formie pisemnej rozwinięcie jednego z zaproponowanych stanowisk negocjacyjnych. Prace (max 8 stron A4- czcionka 12 Times New Roman, odstęp między wierszami 1,5) należy nadesłać na adres organizatorów do dnia 30 marca 2006 roku. Prace będą oceniane według załączonego formularza przez Komisję Konkursową. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 6 osób z najlepszym wynikiem punktowym. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 11 kwietnia.
2. Drugi etap odbędzie się 25 kwietnia 2006 roku Uczestnicy wcielą się w role negocjatorów w ramach wskazanego problemu międzynarodowego. Uczestniczy zostaną powiadomieni o wybranym temacie negocjacji na 7 dni przed rozpoczęciem negocjacji. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem negocjacji wylosuje stronę, którą będzie reprezentował w drugim etapie.

§ 4

Uczestnicy negocjacji korzystają z własnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które będą oceniane podczas rozmów przez komisję, w skład której wchodzić będą pracownicy naukowi Katedry Politologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Komisja będzie brała pod uwagę wiedzę merytoryczną, rzeczowość argumentów, sposób prezentacji negocjatora, umiejętności realizowania założeń negocjacyjnych, wiedzę z zakresu etykiety dyplomatycznej oraz zdolności osiągania kompromisów, korzystnych z punktu widzenia reprezentowanej strony konfliktu.

§ 5

Wyniki rozmów znajdą się w protokole końcowym negocjacji, który będzie miał decydujące znaczenie przy wyborze zwycięzcy. Traktat będzie zawierał protokół rozbieżności, czyli kwestii, co do których nie udało się osiągnąć kompromisu.

§ 6

Czas trwania negocjacji wynosi 2 godziny. Po pierwszej godzinie negocjacji następuje 20 minutowa przerwa. Do czasu zostanie doliczone 20 minut przewidziane na sformułowanie protokołu.

§ 7

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Internecie na oficjalnej stronie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

§ 8

Zwycięzcy Konkursu (osoby, które zajmą miejsce I, II i III) zostaną przyjęte na studia politologiczne na wybranej specjalności (integracja europejska, dyplomacja, public relation i reklama) w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu bez postępowania kwalifikacyjnego i zwolnione z opłaty za pierwszy semestr studiów. Podjęcie studiów może nastąpić najpóźniej dwa lata od przyznania nagrody. W Konkursie przewidziane są również nagrody rzeczowe dla laureata i finalistów.

§ 9

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu przed rozpoczęciem konferencji.


 KRYTERIUM  LICZBA PUNKTÓW
 Zawartość merytoryczna 30
 Umiejętność argumentacji 30
 Strategia negocjacji   20
 Kultura i styl języka   10
 Znajomość protokołu dyplomatycznego  10