Szkolenia


BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK
"FUNDUSZE UNIJNE DLA BIBLIOTEK NA LATA 2007-2013 ORAZ DOBRE PRAKTYKI W INFORMACJI EUROPEJSKIEJ" .

22-23 listopada 2006 r., godzina 9:00
Adres: Aula nr 3, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
Katowice, ul. Bankowa 11b

ORGANIZATOR : *Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie
*Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu obejmującym tematyką dostępne dla bibliotek fundusze unijne na lata 2007-2013 oraz nabycie dobrych praktyk w zakresie korzystania ze źródeł informacji europejskiej.

Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą realizowaną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Pierwsza część szkolenia będzie dotyczyła programu Kultura 2007-2013. Celem panelu będzie przedstawienie drogi projektu w programie i jego realizacji. Poprzez to spotkanie chcielibyśmy Państwa, jako osoby zaangażowane w działalność kulturalną w Polsce, zachęcić do starania się o fundusze Unii Europejskiej. Panel będzie obejmował instruktaż poświęcony zasadom wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach programu Kultura na lata 2007-2013.

Druga część szkolenia obejmie możliwości dofinansowania bibliotek z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu, budowy (w tym rozbudowy, odbudowy, nadbudowy), przebudowy, remontu, a także niezbędnego wyposażenia publicznej infrastruktury kulturalnej, digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury, tworzenia i rozwoju sieci punktów informacji kulturalnej, tworzenia i rozwoju systemów e-informacji kulturalnej. Przedstawione zostaną zasady i kryteria wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia tego typu projektów.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą także praktyczne umiejętności w zakresie pozyskiwania i zarządzania informacją z europejskich źródeł danych. Przekazane zostaną dobre praktyki z dziedziny informowania o praktycznych wymiarach Unii Europejskiej.

Wszystkie wyżej wymienione, uzyskane podczas szkolenia kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie.

Poszczególne panele poprowadzą eksperci z zakresu programu Kultura 2007-2013, eksperci z Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz trenerzy ds. informacji europejskiej.

Mamy nadzieję, iż przekazane Państwu informacje doprowadzą do dofinansowania wielu nowatorskich i twórczych projektów.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Majewski
Koordynator projektu
Konsultant Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach


pliki do pobrania: karta zgłoszeniowa harmonogram