• Traktat ustanawiaj±cy Konstytucjê dla Europy - scenariusze lekcji
 • autorzy: Katarzyna Micha³ek, Anna Orlikowska

  Traktat Konstytucyjny zawarty i podpisany w Rzymie 29 pa¼dziernika 2004 przez szefów pañstw i rz±dów jest wa¿n± umow±, która w przysz³o¶ci ma regulowaæ funkcjonowanie struktur integracyjnych w Europie. Traktat, je¿eli zostanie ratyfikowany przez wszystkich cz³onków Unii Europejskiej, zast±pi dotychczasowe traktaty, jednak zacznie obowi±zywaæ dopiero po ratyfikacji, tj. za parê lat. Do tej pory Unia i Wspólnoty bêd± funkcjonowaæ w oparciu o Traktat z Maastricht zrewidowany traktatami Amsterdamskim i Nicejskim...
  Dokument spakowany programem ZIP - 647 kB


 • Traktat Konstytucyjny dla Europy
 • autor: Zbigniew Trzaskowski

  Na prze³omie wieków Unia Europejska stanê³a przed szeregiem problemów zwi±zanych z maj±cym wkrótce nast±piæ przyjêciem 10 nowych pañstw. Liczba krajów cz³onkowskich mia³a zwiêkszyæ siê nieomal o po³owê, a poza tym wszystkie nowe kraje by³y biorcami unijnego bud¿etu. Pojawi³ siê te¿ problem sprawnego funkcjonowania instytucji wspólnotowych oraz kwestia utrzymania dynamiki procesu integracji po rozszerzeniu.
  W ten sposób Uni± Europejsk± stanê³y trzy wyzwania...
  Dokument w formacie Word - 45 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 8 kB


 • Rynek Pracy w Unii Europejskiej
 • autor: Izabela Milewska

  Czy bêdzie nam ³atwiej znale¼æ pracê w Polsce po wej¶ciu naszego kraju do Unii Europejskiej? Czy powstan± nowe miejsca pracy i zmniejszy siê bezrobocie? W jaki sposób cz³onkostwo w UE mo¿e wp³yn±æ na sytuacjê na rynku pracy? Te pytania najczê¶ciej powtarzaj± siê we wszystkich dyskusjach po¶wiêconych tematyce wp³ywu cz³onkostwa w UE na polsk± rzeczywisto¶æ. Najistotniejsze w tym wzglêdzie s± informacje na temat tego, czy rzeczywi¶cie Unia mo¿e nam u³atwiæ pozyskanie miejsca pracy...
  Dokument w formacie Word - 40 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 7 kB


 • Pomoc publiczna w Unii Europejskiej
 • autor: Wojciech Bia³o¿yt

  Traktaty europejskie nie definiuj± precyzyjnie, czym jest pomoc publiczna, jej definicje znajduj± siê w licznych aktach prawnych dotycz±cych pomocy publicznej dla poszczególnych sektorów gospodarki czy regionów. Jednak okre¶lone tre¶ci umów UE z pañstwami CEFTA czy EFTA oraz art. 63 Uk³adu Europejskiego wskazuj± na to, ¿e "pomoc pañstwa" oznacza jak±kolwiek pomoc pochodz±c± od pañstwa lub ze ¶rodków pañstwowych w formie p³atno¶ci lub zrzeczenia siê dochodów pañstwa. Dotyczy to nie tylko pomocy oferowanej przez organy naczelne i centralne pañstwa, organy regionalne czy lokalne, ale równie¿ ¶wiadczonej przez w³adze samorz±dowe lub inne organizacje, a nawet osoby, nad którymi pañstwo nie sprawuje bezpo¶redniej kontroli, a które oferuj± pomoc na podstawie zleceñ pochodz±cych od organów pañstwowych...
  Dokument w formacie Word - 43 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 8 kB


 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • autor: Wojciech Bia³o¿yt

  Samorz±dowi lokalnemu przekazywana jest odpowiedzialno¶æ za coraz szerszy zakres dzia³añ publicznych, w¶ród których g³ówne miejsce zajmuje ¶wiadczenie us³ug u¿yteczno¶ci publicznej. Jak wiadomo nie zawsze id± za tym odpowiednie ¶rodki finansowe. Mo¿e to sk³aniaæ w³adze lokalne do poszukiwania nowych ¼róde³ finansowania ich dzia³alno¶ci.
  Rozwi±zaniem mo¿e byæ wspó³praca z sektorem prywatnym dysponuj±cym zasobami kapita³owymi przeznaczonymi równie¿ na inwestycje. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e sektor prywatny sk³onny jest do anga¿owania siê w tego typu przedsiêwziêcia, je¿eli jego skutkiem jest obopólna korzy¶æ, obejmuj±ca równie¿ kwestie finansowe...
  Dokument w formacie Word - 48 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 10 kB


 • Ochrona ¶rodowiska w ¶wietle zapisów projektu Konstytucji Europejskiej
 • autor: Wojciech Bia³o¿yt

  Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli maj±cy za zadanie osi±gniêcie kompromisu dla Traktatu ustanawiaj±cego Konstytucjê dla Europy zakoñczy³ siê niepowodzeniem. Podstawowa o¶ konfliktu przebiega³a wokó³ proponowanego w projekcie Konstytucji nowego systemu g³osowania w Radzie Europejskiej.
  Sprzeciw Polski wspieranej przez Hiszpaniê spowodowa³ od³o¿enie w czasie przyjêcia Konstytucji Europejskiej...
  Dokument w formacie Word - 35 kB
  Dokument spakowany programem ZIP 6,8 kB


 • Czy Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy zdominuj± Uniê Europejsk±?
 • autor: Wojciech Bia³o¿yt

  Wraz ze zbli¿aj±cym siê najwiêkszym rozszerzeniem Unii Europejskiej w jej historii, sytuacja geopolityczna na kontynencie zmienia siê w znacznym stopniu. O ile partnerstwo francusko-niemieckie by³o do tej pory g³ównym silnikiem napêdowym Unii w wymiarze politycznym, o tyle Francja staje siê obecnie ma³o atrakcyjnym partnerem dla nowych pañstw cz³onkowskich g³ównie ze wzglêdów politycznych, a z pewno¶ci± o wiele mniej wa¿nym ni¿ Niemcy i to odnosi siê w szczególno¶ci do Polski...
  Dokument w formacie Word - 36 kB
  Dokument spakowany programem ZIP 7 kB


 • Programy dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw w Województwie ¦l±skim
 • autor: Adam Lipiñski

  Trwaj±cy obecnie proces integracji Polski z Uni± Europejsk± jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Nasze przysz³e cz³onkostwo w Unii Europejskiej niesie nie tylko szanse czy wymagania, ale równie¿ zagro¿enia, zagro¿enia wynikaj±ce z wolnorynkowej konkurencji oraz konieczno¶ci dostosowania siê do standardów europejskich na równi w dziedzinie prawa jak i w praktyce gospodarczej...
  Dokument w formacie Word - 76 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 23 kB


 • Wp³yw rozszerzenia Unii Europejskiej na samorz±d terytorialny w Polsce
 • autor: Zbigniew Engiel

  Najbardziej dotkliwe skutki dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów pañstw Europy zachodniej zaczê³y ujawniaæ siê w latach sze¶ædziesi±tych naszego stulecia. Przede wszystkim w formie nadmiernego rozrostu wielkich aglomeracji w stosunku do zacofania regionów oddalonych bardziej od administracyjnych centrów, wyludniania obszarów górskich, narastania problemów socjalnych w regionach starej industrializacji czyli wysokiego bezrobocia i ubo¿enia ludno¶ci regionów zacofanych i depresyjnych...
  Dokument w formacie Word - 288 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 36 kB


 • Programy edukacyje Unii Europejskiej
 • autor: Zbigniew Engiel

  Unia Europejska nie wytworzy³a dotychczas wspólnej polityki edukacyjnej w znaczeniu, w jakim mówimy na przyk³ad w Wspólnej Polityce Rolnej. Zgodnie z zasad± subsydiarno¶ci* za systemy kszta³cenia i tre¶æ nauczania odpowiedzialne s± pañstwa cz³onkowskie. Nie znaczy to jednak, ¿e obszar ten le¿y poza zainteresowaniem jej instytucji...
  Dokument w formacie Word - 140 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 36 kB


 • Procesy integracyjne i wspólnotowe w Europie Zachodniej po II wojnie ¶wiatowej
 • autor: Zbigniew Engiel

  II wojna ¶wiatowa spowodowa³a w Europie wiele zniszczeñ, szczególnie w gospodarkach krajów zachodnioeuropejskich. W niektórych opracowaniach piszê siê, ¿e zniszczenia te nie by³y tak du¿e jak mog³oby siê wydawaæ, lecz nie ulega w±tpliwo¶ci, ¿e zniszczenia te dokona³y siê. W wyniku tych zniszczeñ kraje te bardzo zad³u¿y³y siê w USA, a ich bilans handlowy z tym krajem by³ stale ujemny...
  Dokument w formacie Word - 244 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 49 kB


 • NEGOCJACJE AKCESYJNE- strona techniczna
 • autor: Adam Lipiñski

  Z chwil± wej¶cia naszego kraju do Wspólnot otworz± siê dla nas rynki, uniwersytety, przedsiêbiorstwa, urzêdy. Polacy stan± siê równoprawnymi obywatelami Unii, uczestnicz±cymi w swobodnym przep³ywie kapita³u, osób, towaru i us³ug.
  Przygotowanie do akcesji jest zadaniem nie tylko dla rz±du i samorz±du, jest to wyzwanie dla ka¿dego z nas...
  Dokument spakowany programem ZIP - 27 kB


 • Szkolne Kluby Europejskie
 • autor: Zbigniew Engiel

  Program "Europejski wymiar w edukacji" powsta³ w Portugalskiej Komisji Europejskiej O¶rodka Edukacji, a wprowadzono go z pomoc± portugalskiego Ministerstwa Edukacji. W programie chodzi³o nie tyle o uczenie m³odzie¿y w Europie, co o kszta³cenie jej dla Europy. W swoich za³o¿eniach program kszta³cenia europejskiego zwracaæ siê mia³ do wszystkich grup wiekowych, od przedszkoli do szkó³ wy¿szych oraz zaanga¿owanie ca³ej spo³eczno¶ci szkolnej i lokalnej...
  Dokument spakowany programem ZIP - 32 kB
  Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf) - 162 kB


  Prezentacje Power Point:

  Znaczenie Traktatu Konstytucyjnego - 112 kB
  Fundusze Strukturalne - 185 kB
  Kobiety w Unii Europejskiej - 73 kB
  Program Socrates - 115 kB
  Programy pomocowe Unii Europejskiej dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw - 120 kB
  Rynek pracy w perspektywie wej¶cia do Unii Europejskiej - 121 kB
  Sta¿e i praktyki w Unii Europejskiej - 87 kB
  Uchod¼ca w Unii Europejskiej - 76 kB