• Trzeci raport na temat spójno¶ci gospodarczej i spo³ecznej - Nowe partnerstwo dla spójno¶ci
  konwergencja konkurencyjno¶æ wspó³praca

 • 1_cohesion3__pl_spis_tresci.pdf (98 kb)
  2_cohesion3_pl_streszczenie.pdf (212 kb)
  3_cohesion3_pl_wstep.pdf (238 kb)
  4_cohesion3_part1_ecosoc_pl.pdf (2 464 kb)
  5_cohesion3_part1_terr_pl.pdf (1 349 kb)
  6_cohesion3_part1_fact_pl.pdf (2 659 kb)
  7_cohesion3_part1_annexe_pl.pdf (4 709 kb)
  8_cohesion3_part2_p.pdf (341 kb)
  9_cohesion3_part3_pl.pdf (379 kb)
  10_cohesion3_part4_pl.pdf (1 023 kb)
  11_cohesion3_indicator_en.pdf (203 kb)
  12_cohesion3_list_pl.pdf (57 kb)

 • II Raport Spójno¶ci gospodarczo-spo³ecznej w Unii Europejskiej z 31 stycznia 2001 roku

 • w wersji polskiej (t³umaczenie pochodzi z witryny CIE UKIE )
  raport_spoj_I.pdf (917 kb) - czê¶æ I
  raport_spoj_II.pdf (455 kb) - czê¶æ II
  raport_spoj_III.pdf (221 kb) - czê¶æ III

 • Projekt reformy programu Phare w 2001 roku

 • Prezentowany Komunikat przedstawia wnioski z ostatniego przegl±du programu Phare, jednego z trzech instrumentów przedakcesyjnych, które wspomagaj± kraje kandyduj±ce w przygotowaniu do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
  Dokument w formacie Word - 160 kb

 • NARODOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO CZ£ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

 • przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 26 kwietnia 2000 roku
  Dokument spakowany programem ZIP - 1,3MB

 • NOTATKA nt. stosunku pañstw UE do poszczególnych problemów w negocjacjach o cz³onkostwo z pañstwami kandyduj±cymi

 • Warszawa, 16 lipca 2001r.
  Dokument w formacie Word - 184 kB
  Dokument spakowany programem ZIP - 41kB
 • Traktat z Nicei - polski punkt widzenia

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa, 15 lutego 2001 roku
  Dokument spakowany programem ZIP - 59kB
 • Raport w sprawie korzy¶ci i kosztów integracji Rzeczpospolitej Polskiejz Uni± Europejsk±

 • Raport stanowi realizacjê uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przygotowañ do cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Warszawa, 26 lipca 2000r.
  Dokument spakowany programem ZIP - 277kB